Hydraulické vyregulovanie kúrenia znamená v praxi výmena zastaralých vykurovacích telies a regulačných ventilov.  Čim dosiahnete vyši komfort vykurovania co znamená ze miestnosti nie su prekurované alebo chladne co je spôsobene zlým vyvážením vykurovacej sústavy. A teda hlavne v niektorých prípadov je možné dosiahnuť úspory až 50%.

Štandardné vyregulovanie v praxi znamená

  •  výmena vykurovacích telies radiátorov nie však vždy je potrebné radiátory meniť
  • výmena termostatických ventilov sú nahradené za  nove moderne termostatické hlavice
  • výmena spiatočných ventilov  z uzatváraním co znamená ze si radiátor môžte kedy koľ vek uzavrieť a vymeniť za iný bez nutnosti vypúšťania celej vykurovacej sústavy.
  • osadenie vyvažovacích ventilov na prívodné potrubie vykurovania ktoré zabezpečia rovnomerne  rozdelenie vykurovacej vody do jednotlivých vetiev ústredného vykurovania.
  • V niektorých prípadov je nutne taktiež vymeniť ležaté alebo zvisle potrubie ktoré je nahradené
  • novým teda hlavne takzvaný jedno-trubkový systém vykurovania.  vo väčšine prípadov je nove potrubie vyrobene už bez zvárania systémom lisovania napríklad Systémom  Sanha Viega Rehau atď.

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v bytových domoch s ústredným teplovodným vykurovaním.

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy z podľa zákona

Požiadavka hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy v bytových domoch bola uplatnená v zákone č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2009 s tým, že jeho ustanovenia bolo potrebné splniť do 31. 12. 2013. S účinnosťou od 1.6.2013 sa zákonom č. 69/2013 Z.z. menil a dopĺňal zákon č. 476/2008 Z.z.. Z pohľadu vlastníka bytového domu - veľkej budovy (ďalej budovy), ktorej celková podlahová plocha je väčšia ako 1 000 m2 a ktorá má   zabezpečené ústredné teplovodné vykurovanie je potrebné splniť povinnosti uvedené v § 6, ods. 1, písmeno a):

  • zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove,
  • vybaviť sústavu tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie v budove automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb,
  • zabezpečiť rozvody tepla vhodnou tepelnou izoláciou. Požiadavky na tepelnú izoláciu uvádza § 7 citovaného zákona, kde je stanovené, že: technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, tepelná izolácia na rozvody tepla sa nemusí použiť v prípade, ak:sú rozvody tepla projektom určené na vykurovanie, prípadne k temperovaniu priestoru,by mohla byť obmedzená funkčnosť armatúr,je potrebné dochladiť teplonosnú látku pod určitú teplotu,nie je zabezpečená montážna prístupnosť. Montážnou prístupnosťou sa rozumie možnosť nainštalovať tepelnú izoláciu rozvodov tepla bez zásahov do stavebnej konštrukcie.
  • Povinnosti podľa zákona 69/2013 Z.z. § 6, ods. 1 je vlastník veľkej budovy povinný splniť do 31.12.2015. Ak vlastník veľkej budovy realizuje projekt opatrení na dosiahnutie efektívnosti pri používaní energie vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje uvedený zákon alebo vymení rozvody tepla po dobe životnosti, je povinný splniť povinnosti podľa § 6, ods. 1 do 31.12.2017.